Hirdetmény

Hirdetmény - Általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésére, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontjára, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy

a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontját

– a Nyíregyházi Tankerületi Központ véleményének kikérését követően –

az alábbiak szerint határozza meg:

2019. április 11-én (csütörtök) 8.00 - 18.00 óra és 

2019. április 12-én (péntek) 8.00 – 17.00 óra között.

A 2019. évben tankötelessé vált - 2013. augusztus 31-ig született - gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetője tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője, törvényes képviselője a döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet az intézmény fenntartójának címezve az intézmény vezetőjénél nyújthat be. A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásban lévő általános iskola esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.) kell benyújtani.

Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasítja, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.